top of page
20230407_Charlotte_6_edited_edited.jpg

PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING

Wie zijn we?

Naam: Charlotte Claesen
Bedrijf: CC MARKETING EN MEDIA
KVK: 0743.671.185 
Locatie: Akkerstraat 48, 2370 ARENDONK (bezoek alleen op afspraak)
Email: charlotte@ccmarketingenmedia.com
Website-adres is: https://www.ccmarketingenmedia.com.

Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van CC MARKETING EN MEDIA. Wees je er dus van bewust dat CC MARKETING EN MEDIA niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van CC MARKETING EN MEDIA.

 

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die CC MARKETING EN MEDIA verwerkt: 

 • Jouw voor- en achternaam; 

 • Jouw adresgegevens; 

 • Jouw telefoonnummer; 

 • Jouw e-mailadres; 

 • Plaatsnaam; 

 • Correspondentie via mail, Skype en telefonisch; 

 • Gegevens over jouw activiteiten op de website; 

 • IP adres; 

 • Inloggegevens website; 
   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

CC MARKETING EN MEDIA verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. 

CC MARKETING EN MEDIA heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via charlotte@ccmarketingenmedia.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van CC MARKETING EN MEDIA en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan CC MARKETING EN MEDIA verstrekt. 

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn: 

Doel: Voor het afhandelen van jouw betaling.
Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. 

Doel: Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. 

Doel: Om goederen en diensten bij je af te leveren.
Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Doel: Om diensten te leveren op jouw kanalen (website).
Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. 

Doel: Wij verwerken ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.
Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Doel: Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving.
Grondslag: Op basis van een wettelijke plicht. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Hoelang jouw gegevens bewaard worden

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maaike Maakt Merken) tussen zit. 

CC MARKETING EN MEDIA bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen

 • Gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht; 

 • In elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/ overeenkomst is gesloten.

 • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.
   

CC MARKETING EN MEDIA zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens: Bedrijfsnaam
Termijn: 7 jaar (belastingwetgeving)
Reden: Voor het afhandelen van jouw betaling

Persoonsgegevens: KvK nummer
Termijn: 7 jaar (belastingwetgeving)
Reden: Voor het afhandelen van jouw betaling

Persoonsgegevens: Voor- en achternaam
Termijn: 7 jaar (belastingwetgeving)
Reden: Voor het afhandelen van jouw betaling en zodat ik eventuele gegevens van jou kan terug vinden.

Persoonsgegevens: Adresgegevens
Termijn: 7 jaar (belastingwetgeving)
Reden: Voor het afhandelen van jouw betaling en zodat ik eventuele gegevens van jou kan terug vinden.

Persoonsgegevens: Telefoonnummer
Termijn: 5 jaar na afronding van de overeenkomst
Reden: Zodat ik eventuele gegevens van jou kan terug vinden.

Persoonsgegevens: E-mailadres
Termijn: 5 jaar na afronding van de overeenkomst
Reden: Zodat ik eventuele gegevens van jou kan terug vinden.

Persoonsgegevens: Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
Termijn: 5 jaar na afronding van de overeenkomst
Reden: Zodat ik eventuele gegevens van jou kan terug vinden.

Persoonsgegevens: Inlog gegevens van jouw website en/of social media kanalen
Termijn: 5 jaar na afronding van de overeenkomst
Reden: Zodat ik je achteraf kan helpen met vragen en/of aanpassingen.

Persoonsgegevens: IP adres
Termijn: 30 dagen na websitebezoek
Reden: CC MARKETING EN MEDIAn analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Persoonsgegevens: Gegevens over jouw activiteiten op de website
Termijn: 30 dagen na websitebezoek
Reden: CC MARKETING EN MEDIA analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Persoonsgegevens: Opdrachten worden na de overeenkomst bewaard in mijn archief en online portfolio.
Termijn: Deze worden bewaard tot jij een verzoek indient om dit te verwijderen.
Reden: CC MARKETING EN MEDIA maakt nieuwe opdrachten voor jou op basis van huidige opdrachten (huisstijl) die zijn gedaan.

Gegevens delen met derden/anderen

CC MARKETING EN MEDIA verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CC MARKETING EN MEDIA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Met de volgende derden deelt CC MARKETING EN MEDIA gegevens: 

Derde: Boekhoudprogramma
Categorie: Verwerker
Doel delen: Om mutaties in te boeken
Gegevens: Inkoop- en verkoopfacturen

Derde: Bank
Categorie: Verwerkersverantwoordelijke
Doel delen: Om betalingen voor mij te generen
Gegevens: Bankrekeningnummer, naam, omschrijving

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door ons in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar charlotte@ccmarketingenmedia.com. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Intrekken, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid 

Indienen klacht

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

CC MARKETING EN MEDIA wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat wij niet voldoen aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Cookies

Onze cookie policy vind je hier: 

Beveiligen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

De website van CC MARKETING EN MEDIA maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. 

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. 

 

Mijn computers zijn vergendeld met een sterk wachtwoord en mijn smartphone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID. Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij. 
 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door CC MARKETING EN MEDIA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via charlotte@ccmarketingenmedia.com.

 

Algemene voorwaarden CC MARKETING EN MEDIA – versie juni 2023

bottom of page